Ontwikkelingen

Vergrijzing

De zorg in Nederland is volop in beweging door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat het aantal 65+ers tot 2038 bijna zal verdubbelen. Deze groei is het gevolg van de naoorlogse geboortegolf en de toenemende levens-
verwachting. Hierdoor zal ook het aantal mensen met een chronische
ziekte toenemen. Dat betekent dat de zorgvraag de komende
tientallen jaren flink zal stijgen en ook een enorme kostenpost met
zich mee zal brengen.

Nederland ontgroent

Minder geboortes en dus een krimpende bevolking. De potentiële beroepsbevolking daalt hierdoor. Dit heeft ook voor de zorgsector nadelige gevolgen. Er zal met minder mensen meer zorg moeten worden verleend.

Zorg en wonen gescheiden

Het overheidsbeleid heeft ertoe geleid dat zorg en wonen in toenemende mate worden gescheiden. Hierdoor kan de zorgsector haar diensten beter aan laten sluiten bij de wens van de zorgvrager. Ook ontstaan er meer mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Zowel voor zorg als voor wonen biedt dit dus een kans om beter tot een optimale woon/zorg situatie te komen.

Marktwerking

Het overheidsbeleid heeft ook voor meer marktwerking binnen de zorgsector gezorgd. Concurrentie heeft haar intrede gedaan en ook nieuwe aanbieders kunnen tot de markt toetreden. De consument krijgt een steeds grotere keuzevrijheid bij het kiezen van een zorgaanbieder. Door deze marktwerking moeten
zorgaanbieders efficiënter en klantgerichter werken.

Zelfstandigheid en eigen regie

Een algemene tendens is dat zelfstandigheid en het voeren van de eigen regie belangrijk zijn geworden. Mensen willen zo lang mogelijk deel uitmaken van de maatschappij en zoveel mogelijk zelf blijven doen.

De combinatie van extramuralisering en individualisering brengt het gevaar met zich mee dat kwetsbare mensen in een sociaal
isolement raken.

Visie

De samenleving

Benutten sociale overwaarde | Minder geboortes en dus een krimpende bevolking. De potentiële beroepsbevolking daalt hierdoor. Dit heeft ook voor de zorgsector nadelige gevolgen.
Er zal met minder mensen meer zorg moeten worden verleend.

Organisaties in de zorg

Innovatie als speerpunt | Organisaties in de zorg zullen nieuwe technologiën moeten inzetten om zorg van hoge kwaliteit blijvend betaalbaar te kunnen aanbieden. Dat kan door deze technologie modulair in te zetten en onderdeel te maken van het zorgproces.

Overheid

Financiering van de zorg | Innovatie vraagt doorgaans om forse investeringen door partijen. De huidige financieringssystematiek voor de zorg leidt er echter vaak toe dat andere partijen in de zorgketen voordeel halen uit deze investeringen, hetgeen belemmerend werkt voor de zorginnovatie die wel hard nodig is voor
de toekomst. De overheid dient hierop alert te zijn en desnoods
aanvullende (stimulerings) maatregelen te nemen om de benodigde
zorginnovatie toch te bewerkstelligen. De komende jaren zullen vele
verschuivingen in de financiering van de zorg plaatsvinden, zoals
bijvoorbeeld de overheveling van AWBZ zorg naar de WMO en de
zorgverzekeringswet. Ook hierbij is het van cruciaal belang blijven
letten op de consequenties voor zorginnovatie.

Missie

HestiCare wil mensen helpen om op een zo prettig mogelijke manier, zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Tegelijkertijd wil HestiCare zorgaanbieders ondersteunen het zorgproces te verbeteren. Om deze missie te realiseren, zet HestiCare haar kennis en kunde in.

De drie pijlers die HestiCare inzet om haar missie te realiseren zijn:

● Kennis van en ervaring met het Zorgproces
● Verstand van innovatie
● Fascinatie voor techniek

Meer weten over HestiCare? Neem even contact met ons op!