HestiCare | Advies

Zorg en welzijn hebben op dit moment te maken met veel veranderingen; veranderingen waar uw organisatie adequaat op moeten inspelen. Dit om te kunnen overleven of uw positie te verstevigen. Dat kan door uw dienstverlening te optimaliseren of uit te breiden. HestiCare kent het terrein van zorg en welzijn als geen ander en is met haar (technische) expertise uitstekend in staat om u hierbij te helpen.

Het kan hierbij gaan om:

 • Een quick-scan voor de inzet van domotica
 • Een adviesrapport over integratie van verschillende applicaties
 • Het opstellen van een informatiebeveiligingsplan
 • Aanbevelingen inzake de communicatie infrastructuur

HestiCare adviseert in alle stadia over de beste oplossingen en maatregelen en zorgt vervolgens voor de implementatie.
Neem contact met ons op als u meer wilt weten over HestiCare | Advies

Ik ga nieuwbouw plegen

Bij nieuwbouw speelt toekomstvastheid een grote rol. Een nieuw gebouw dat voor zorg wordt ingezet moet jarenlang meegaan. Het is daarom van groot belang vooraf te bepalen welke functionaliteit u in uw nieuwbouw wilt inzetten. U kunt hierbij denken aan:

  ● Communicatie
  ● Detectie
  ● Toezicht
  ● Alarmering
  ● Toegangscontrole

Door te kiezen voor een toepassing, kiest u automatisch ook voor een infrastructuur. Bij bijvoorbeeld dwaaldetectie, zullen op bepaalde plaatsen in de nieuwbouw ontvangers moeten worden geplaatst. De plaats van deze ontvangers legt vast waar bekabeling moet worden aangelegd. En daarover moet in de ontwerpfase van de nieuwbouw al goed worden nagedacht.

HestiCare begeleidt u in dit proces zodat u de juiste keuzes op de juiste momenten maakt. En we adviseren u in het selecteren van de juiste toepassingen. We weten goed wat er op de markt aan nieuwe technologie beschikbaar is en we maken voor u de beste afweging tussen uw functionele wensen en de technologische mogelijkheden. Openheid van technologie is voor HestiCare randvoorwaarde; het mag niet zo zijn dat u afhankelijk wordt van één enkele leverancier van technologie. Producten moeten uitwisselbaar zijn en blijven. Zo behoudt u altijd uw keuzevrijheid, ook in latere fasen!

Neem contact met ons op als u nieuwbouw gaat plegen

Ik ga renoveren

Als u gaat renoveren, is dat een prima moment om uw huidige toepassingen nog eens goed onder de loep te nemen. Want bij renovatie kan ook meteen de technische infrastructuur (zoals bekabeling) worden herzien. U kunt uzelf de volgende vragen stellen:

  ● Is mijn telefooncentrale aan vervanging toe?
  ● Wil ik in de toekomst camera-monitoring gaan inzetten?
  ● Wil ik mijn medewerkers uitrusten met mobiele toepassingen en informatie?
  ● Wil ik mijn medewerkers mobiel laten communiceren?
  ● Is mijn wijze van personen-alarmering nog wel effectief?

HestiCare is uw juiste partner om (samen met u) deze vragen te beantwoorden. Met uw zorgprocessen als uitgangspunt adviseren we u in de keuze van de juiste toepassingen. Vervolgens nemen we tijdens de renovatie het projectmanagement en de implementatie van deze toepassingen voor onze rekening. En dat tot en met de implementatie en inbedding van deze toepassingen in uw organisatie.

Neem contact met ons op als u gaat renoveren

Mijn oude systemen moeten worden vervangen

De zorgtechnologie is volop in ontwikkeling. Systemen van (enkele) jaren oud kunnen door betere alternatieven al snel economisch zijn afgeschreven. Of beter gezegd: Door de aanschaf van een modern en eigentijds systeem bent u goedkoper uit, doordat u meteen op de exploitatiekosten bespaart of doordat u (veel) tijd bespaart in de uitvoering van uw werkzaamheden.

Een voorbeeld:

Een organisatie voor ouderenzorg maakt gebruik van personen-alarmering. Elke client beschikt over een zorgtoestel dat is aangesloten op een meldbank. Deze meldbank zet alarmoproepen door naar verzorgenden via een pieper. Wanneer een alarm binnenkomt kijkt de verzorgende naar de code op de pieper en zoekt een telefoontoestel om de code in te toetsen. Daarna krijgt de verzorgende een spreek luister verbinding met de client.

Deze methode van alarmering is tijdrovend; het kost de nodige tijd voordat een verzorgende kan reageren op een oproep. Daarnaast is het systeem niet flexibel. Elke pieper is aan een vaste groep clienten gekoppeld, en kan alleen door de leverancier worden aangepast. Tenslotte zijn de piepers kostbaar en krijgt u steeds vaker met uitval te maken.

Dat kan beter!:

Deze organisatie heeft de oude meldbank vervangen door een open-source VOIP-telefooncentrale. Daarnaast is private-GSM ingezet en zijn de piepers vervangen door eenvoudige GSM-toestellen voor de verzorgenden. De zorgtoestellen bij de cliënten zijn gehandhaafd, zodat er voor hen geen overlast ontstond. Doordat de verzorgenden beschikken over een GSM is de responstijd op alarmen aanzienlijk verkort en is sowieso de bereikbaarheid van verzorgenden verbeterd. De GSM-toestellen zijn in elke telecomwinkel te koop, waardoor deze dus voordelig kunnen worden aangeschaft, tegen een fractie van de prijs voor de piepers. Daarnaast is het systeem flexibel omdat de technische dienst zelf de koppelingen tussen cliënten en verzorgenden beheert. Bovendien wordt er met de VOIP centrale ook nog eens op telecomkosten bespaard.

HestiCare heeft deze organisatie van begin (het maken van de juiste keuze) tot het eind (het opleveren van het systeem en de inbedding in de zorgprocessen) begeleid.

Neem contact met ons op als uw oude systemen moeten worden vervangen

Ik moet lean gaan werken/bezuinigen

Budgetten van zorginstellingen staan fors onder druk. In de toekomst zal ook de beschikbaarheid van personeel een steeds groter probleem worden. Dit betekent dat we efficiënter met onze capaciteit moeten omgaan. Betekent dit nu dat mensen in de zorg nog harder moeten gaan werken? Of dat de zorg voor de cliënten zal verschralen? Dit zijn vaak de effecten van de zogenaamde “kaasschaaf-methode”. HestiCare wil u graag helpen om “lean” te gaan werken, om de uitdagingen voor de komende jaren aan te kunnen.

Lean gaat over meer doen van wat er toe doet, door te stoppen met dingen die er niet toe doen. Wat er toe doet is dat wat de klant van waarde acht. Wat er niet toe doet verschijnt als onbalans, overbelasting van processen en mensen en verspillingen. Verbeter-acties leiden vaak tot kostenbesparingen. Maar het gaat juist om het weglaten van zaken die bij nader inzien geen toegevoegde waarde hebben in het proces. Dat is prettig, want het maakt het proces simpeler en eleganter voor iedereen die er een rol in heeft. Dit leidt niet alleen tot een flinke tijd- en dus geldbesparing. Ook uw medewerkers en uw cliënten voelen zich hier prettiger bij. Want niemand wil tijd steken in werk waar geen toegevoegde waarde in wordt gezien.

Neem contact met ons op als u lean met gaan werken

Ik wil efficienter werken

Met minder handen zal meer zorg moeten worden geleverd. HestiCare analyseert met u de processen rond de zorgverlening. Op basis van deze praktijkscan wordt vastgesteld op welke wijze e-health technologie kan ondersteunen om het zorgproces efficiënter in te richten. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg definieert e-Health als: ‘Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Kenmerkend voor e-health is de ‘fysieke afwezigheid’ van de zorgmedewerker cq hulpverlener bij de hulpvrager. E-health kent vele verschijningsvormen zoals bijvoorbeeld Zorg op Afstand.

Zorg op afstand is voor veel organisaties een manier om met minder mensen, in minder tijd, meer zorg te leveren. Voorbeelden zijn beeldbellen of videocommunicatie (ook wel schermzorg genoemd), videomonitoring en lifestyle monitoring. Zorg op Afstand is de term die veelal in de care sector wordt gebruikt. In de Cure wordt gesproken over telemedicine en telemonitoring. Andere vormen van e-health zijn onder andere: internettherapie, domotica, serious gaming en patiënten portalen.

E-health toepassingen die op een mobiel apparaat (smartphone of table) worden aangeboden worden aangeduid als mHealth toepassingen, zoals Hesticare Apps. HestiCare heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen en implementeren van e-health toepassingen Zie hiervoor (HestiCare Alert). Het succesvol inzetten van e-health valt of staat bij een goede integratie in het zorgproces.

Neem contact met ons op als u efficienter moet gaan werken

Ik wil gegevens eenvoudiger raadplegen/invoeren

Zorgmedewerkers zijn steeds meer tijd kwijt aan werkzaamheden achter de computer in het kantoor. Vaak vragen de systemen waar mee gewerkt wordt om dezelfde informatie. Deze informatie moet dan op diverse plaatsen opnieuw worden ingevoerd. Kostbare tijd die ten kosten gaat van de directe zorg. Daarnaast beschikken zij vaak niet over de benodigde en up-to-date informatie tijdens de uitvoerende werkzaamheden bij de hulpvrager.

HestiCare helpt u de zorg mobieler te maken. Dit doen wij door applicaties (apps) voor smartphones of tablets te ontwikkelen op basis van de informatie behoeften van uw medewerkers. Deze informatie wordt uit diverse aanwezige informatiesystemen gefilterd en op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier aangeboden. Ook kan informatie via de app aan de onderliggende informatiesystemen worden toegevoegd.

Neem contact met ons op als u hier meer over wilt weten

Ik wil mijn informatie beter beveiligen (NEN 7510)

Organisaties worden steeds meer afhankelijk van informatievoorziening; dit betekent dat terecht hoge eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid hiervan. Is informatie op tijd beschikbaar, klopt de informatie ook en wordt er met het oog op de privacy wel zorgvuldig mee omgegaan? Informatiebeveiliging is daarom belangrijk. Zeker in de zorgsector, waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. De norm NEN 7510 richt zich op zorginstellingen en andere organisaties die bij informatievoorziening in de gezondheidszorg zijn betrokken, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces.

HestiCare ondersteunt u bij de invoering van NEN 7510. Dit kan betrekking hebben op een nulmeting, het opstellen van een implementatieplan, maar ook de implementatie van specifieke maatregelen. Ook voor het uitvoeren van een risico-analyse of een interne audit kunt u gebruik maken van onze diensten.

Neem contact met ons op als u uw informatie beter wilt beveiligen

Ik wil de zelfredzaamheid van mijn clienten vergroten

Mensen willen zo lang mogelijk zelf de regie houden over hun leven. Zelf keuzes kunnen maken en niet afhankelijk zijn van anderen. Hiervoor is veel techniek beschikbaar om dit optimaal te ondersteunen. Er is sprake van dubbele vergrijzing. Verhoudingsgewijs komen er meer en meer oude ouderen. En ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Daarbij ontstaat er een groter tekort aan zorgverleners en zorgverleners zullen gemiddeld ook steeds ouder worden en daardoor kwetsbaarder zijn. Van twee kanten wordt het belang van zelfredzaamheid voor uw cliënten dus groter.

Het gaat niet zozeer om de ziekte zelf van iemand, maar veel meer om wat de persoon zelf nog kan. Met kennis van de zorg die iemand nodig heeft, gaat het er om de juiste hulpmiddelen te vinden (bijvoorbeeld domotica, sensortechnologie, communicatiemiddelen). Dat is vaak maatwerk. HestiCare beschikt over de know-how om hierin onafhankelijk voor uw specifieke situatie te adviseren en passende oplossingen te geven. Daarnaast begeleiden we natuurlijk ook het in gebruik nemen van deze oplossingen. Het gaat er niet alleen om dat de technologie beschikbaar is. Er moet ook op de juiste wijze gebruik van worden gemaakt!

Neem contact met ons op als u de zelfredzaamheid van uw clienten wilt vergroten

Ik wil mijn clienten beter beschermen tegen onveilige situaties

Het gevoel van veiligheid is voor iedereen belangrijk. Het gevoel van onveiligheid heeft een negatieve invloed op het welbevinden van uw cliënten. Dit kan leiden tot een sociaal isolement. Mensen durven de deur niet meer te openen, gaan niet meer zelfstandig op pad, bang om de weg niet terug te vinden of te vallen. HestiCare heeft dwaaldetectie succesvol geïmplementeerd bij een aantal zorginstellingen.

Dwaaldetectie kan worden ingezet op bed, slaapkamer, appartement, of op afdelings- of gebouwniveau. Het is ook mogelijk om met GPS, dwaaldetectie buiten gebouwen toe te passen. Detectie op bed niveau wordt veelal ingezet bij mensen met een verhoogd valrisico. Met slimme software detecteert het systeem wanneer iemand het bed verlaat of zich in een bepaalde ruimte begeeft. De zorgmedewerker ontvangt een alarm en kan door het inschakelen van een camera zien of er sprake is van een situatie waarbij hulp moet worden geboden. Dit systeem wordt inmiddels ook als mobiele toepassing ingezet. De zorgmedewerker wordt via de smartphone of tablet gealarmeerd en kan tegelijk de camerabeelden bekijken. Dit voorkomt onnodig lopen op ‘valse’ alarmen.

Neem contact met ons op als u uw clienten beter wilt beschermen

Ik vind de pieper te beperkt

HestiCare heeft een zorgaanbieder begeleidt bij de keuze en implementatie van een moderne telefonieoplossing. De piepers zijn vervangen door GSM telefoons. Na het analyseren van de wensen en het opstellen van een functioneel programma van eisen heeft de selectie van de telefonieoplossing en de leverancier plaats gevonden. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn onder andere:

  ● Gebruiksvriendelijkheid van de toestellen
  ● Personenalarmering zowel de afhandeling als de registratie
  ● Optimale bereikbaarheid van medewerkers
  ● Bedrijfszekerheid
  ● Infrastructuur en netwerken

Er is een VoIP centrale (Astium, een veelzijdige telefooncentrale gebaseerd op open source) in combinatie met private GSM gerealiseerd. Met private GSM wordt een eigen mobiel netwerk voor GSM telefonie gecreëerd. De onderlinge telefoonkosten vervallen. Alle standaard GSM telefoons (waaronder ook smartphones) zijn geschikt voor dit netwerk. Door de bekendheid van medewerkers met GSM toestellen bleek instructie niet nodig. De telefooncentrale heeft naast de functie van telefonie ook de functie van meldbank.

Alarmmeldingen vanuit de personenalarmering (zowel intra- als extramuraal) worden door de VoIP centrale geregistreerd en afgehandeld volgens de route in het systeem. De medewerker ziet en hoort waar het alarm vandaan komt en kan direct een luister/spreekverbinding met de betreffende bewoner starten.

Neem contact met ons op als u uw piepers wilt vervangen

Ik wil een sociaal isolement van mijn clienten voorkomen

Mensen met een sterk sociaal netwerk voelen zich over het algemeen minder eenzaam. Ze zijn actiever en voelen zich vaak beter. Dit heeft allereerst een positief effect op de gezondheid van mensen, waardoor ze uiteindelijk minder beroep doen op de gezondheidszorg. Maar het betekent ook dat wanneer mensen uiteindelijk ondersteuning nodig hebben, ze eerder een beroep kunnen doen op mensen in de eigen omgeving (vrijwilligers, mantelzorgers) in plaats van dure professionele hulp. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Vaak hebben ouderen te maken met het wegvallen van mensen uit de eigen omgeving (partner, familie en vrienden). Hierdoor ontstaat een verhoogd risico om in een sociaal isolement te raken. Waar voor jonge mensen internet en social media platforms zijn om makkelijk nieuwe contacten te leggen, is deze drempel voor ouderen vaak erg hoog. Toch kan juist deze technologie er aan bijdragen om ouderen makkelijk nieuwe contacten te laten leggen.

HestiCare is bij een aantal initiatieven (Rotterdam en Leiden) betrokken om juist op wijkniveau digitale communities tot stand te brengen. Met ouderen, waarvan een groot deel geen computer- of internetervaring heeft. Hiermee wordt niet alleen het sociale netwerk rond ouderen vergroot. Het is met deze digitale comunity ook mogelijk om nieuwe diensten op wijkniveau te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Het sociale isolement wordt voorkomen en de zelfredzaamheid wordt vergroot!

Neem contact met ons op als u een sociaal isolement wilt voorkomen

Ik wil de mobiliteit en fitheid van mijn clienten verbeteren

De Nederlandse gezondheidszorg staat de komende jaren voor een aantal flinke uitdagingen.

  ● De bevolking vergrijst
  ● De eisen worden verscherpt
  ● De kosten voor de zorg groeien
  ● De beroepsbevolking slinkt

Steeds vaker wordt gesproken over health games, exergames, game assisted therapy. Deze innovatieve ontwikkelingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het effectiever en efficiënter maken van zorg.
Serious gaming is kort gezegd gamen met een doel. Vaak gaat het om fysieke doelen, zoals in dit geval valpreventie en zelfredzaamheid. Vallen is een groot probleem onder ouderen.

Serious gaming kan hier verandering in brengen. Daarbij motiveert het ouderen enorm. Een veelbelovende ontwikkeling dus op het gebied van ouderen en beweging.

HestiCare heeft in een aantal projecten ervaring opgedaan met de inzet van de Kinect en heeft op dit platform een aantal gaming-toepassingen ontwikkeld.Wilt u binnen uw organisatie ook werken aan de fitheid van clienten met serious gaming?

Neem contact met ons op als u de mobiliteit van uw clienten wilt verbeteren